جستجو
فیلتر ها
بستن

دیواره وردیج مرداد 95

برنامه: دیواره وردیج منطقه: روستای وردیج - کن - تهران تاریخ اجرای برنامه: 1395/05/22 تعداد همنوردان: 15 نفر سرپرست: آقای فرشاد پولادی

QR-Code

اعضای شرکت کننده:

خانمها: خنجری، آذرنیا، حاجیوند، نرگس و فاطمه رضائی

آقایان: امیر آرزه، ایمان آرزه، ارسلان قلی پور، محمد ایرانژاد، رجبعلی بهمنی، داود رضائی، رضا منفرد، پیام حاتمی، محمود ثقفی، افشین ثقفی

 

اعضای شرکت کننده:

خانمها: خنجری، آذرنیا، حاجیوند، نرگس و فاطمه رضائی

آقایان: امیر آرزه، ایمان آرزه، ارسلان قلی پور، محمد ایرانژاد، رجبعلی بهمنی، داود رضائی، رضا منفرد، پیام حاتمی، محمود ثقفی، افشین ثقفی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است