جستجو
فیلتر ها
بستن

قله آبک آبان 94

QR-Code

در ساعت 5 صبح از سر نوری حرکت آغاز شد و در ساعت 7:30 به منطقه فشم و پای کار رسیدیم. پس از پیمودن مسیر کوتاهی ساعت 9 صبح در جایی شبیه گوسفندسرا مشغول به صرف صبحانه شدیم. پس از صرف صبحانه به سمت مسیر قله حرکت کردیم ولی به علت تنگی وقت و عدم آمادگی جسمانی برخی از دوستان موفق به صعود قله نشدیم و به صلاح دید سرپرست گروه از تقسیم شدن گروه به دو گروه جلوگیری شد و بر اساس تشخیص سرپرست همه گروه با هم بودیم و هیچ یک از اعضا به سمت قله حرکت نکرد.

مسیر را تا ساعت 12 پیمودیم و پس از آن مسیر برگشت را در پیش گرفتیم و ساعت 15 به روستای میگون رسیدیم و سوار ماشین شدیم.

ارتفاع: 3488 متر

منطقه: روستای میگون – فشم

تعداد اعضای شرکت کننده: 11 نفر

اعضای شرکت کننده:

خانم ها: سحر مشعشعی، پریسا خنجری، زهره رجبی

آقایان: افشین ثقفی، محمود ثقفی، عرفان قربانی، عاکفیان، جوانمرد، قویدل و آقایان قربانی

جلودار: آقای افشین ثقفی

عقب دار: آقای جوانمرد

میان دار: آقای قربانی

سرپرست: خانم سحر مشعشعی

عکس و گزارش: خانم سحر مشعشعی

 

در ساعت 5 صبح از سر نوری حرکت آغاز شد و در ساعت 7:30 به منطقه فشم و پای کار رسیدیم. پس از پیمودن مسیر کوتاهی ساعت 9 صبح در جایی شبیه گوسفندسرا مشغول به صرف صبحانه شدیم. پس از صرف صبحانه به سمت مسیر قله حرکت کردیم ولی به علت تنگی وقت و عدم آمادگی جسمانی برخی از دوستان موفق به صعود قله نشدیم و به صلاح دید سرپرست گروه از تقسیم شدن گروه به دو گروه جلوگیری شد و بر اساس تشخیص سرپرست همه گروه با هم بودیم و هیچ یک از اعضا به سمت قله حرکت نکرد.

مسیر را تا ساعت 12 پیمودیم و پس از آن مسیر برگشت را در پیش گرفتیم و ساعت 15 به روستای میگون رسیدیم و سوار ماشین شدیم.

ارتفاع: 3488 متر

منطقه: روستای میگون – فشم

تعداد اعضای شرکت کننده: 11 نفر

اعضای شرکت کننده:

خانم ها: سحر مشعشعی، پریسا خنجری، زهره رجبی

آقایان: افشین ثقفی، محمود ثقفی، عرفان قربانی، عاکفیان، جوانمرد، قویدل و آقایان قربانی

جلودار: آقای افشین ثقفی

عقب دار: آقای جوانمرد

میان دار: آقای قربانی

سرپرست: خانم سحر مشعشعی

عکس و گزارش: خانم سحر مشعشعی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است