جستجو
فیلتر ها
بستن

قله سرخاب تیر 94

منطقه: وارنگه رود _ کرج _ البرز ارتفاع:3900 تاریخ اجرای برنامه: 1394/04/18 تعداد همنوردان: 2 نفر سرپرست: آقای داود رضایی

QR-Code

قله سرخاب از جمله قلل فنی البرز مرکزی می باشد که صعود آن دشوار است ،این قله در غرب قله آزاد کوه بوده و در منطقه حفاظت شده وارنگه رود قراردارد.

در روز چهار شنبه با اقای رضایی تصمیم به صعود قله سرخ آب گرفتیم. صبح روز پنج شنبه ساعت پنج صبح از اسلام شهر به سمت وارنگه رود حرکت کردیم و ساعت 7:20 دقیقه بعد از پارک ماشین در وارنگه رود و آماده شدن به سمت قله به راه افتادیم از داخل دره به سمت شرق حرکت کرده و ساعت 8 به دوراهی رسیدم. آنجا بعد از استراحت کوتاهی به سمت شکاربانی حرکت کردیم.

ساعت 9:50 دقیقه به شکاربانی رسیدیم از شکاربانی دره سمت راست را ادامه داده و بعد به سمت یال غربی حرکت کردیم تا در بالای یال غربی به ابتدای تیغه های قله سرخ آب شرقی رسیدیم از آنجا بعد از گذر از چند تیغه کوچک به دره ای رسیدیم که آن سمت دره دیواره ای با ارتفاع تقریبی 150 متردیده می شد که یا باید از دره فرود می رفتیم و در ان سمت دره از دیواره بالا می رفتیم و یا اینکه دره را تا انتهای دیواره پایین رفته و دیواره را دورمی زدیم که ما دره را پایین رفته و درآن طرف دره از میان شکافی از دیواره بالا رفتیم، بعد از عبور از دیواره از کناره تیغه مسیر را ادامه دادیم تا به قله سرخ آب شرقی رسیدیم و از آنجا خط راس را ادامه دادیم تا در ساعت 13:40 دقیقه به قله سرخ آب رسیدیم

فرود

بعد از کمی استراحت به طرف دره غربی فرود رفته و از داخل دره شن اسکی را پایین آمدیم. داخل دره دارای شن اسکی های متعدد میباشد اما به دلیل شن کم که دردره وجود دارد باعث سر خوردن میشود و فرود از آن را سخت میکند ، دره را ادامه دادیم تاپایین تر از شکاربانی به مسیر پاکوب رسیدیم در ساعت 17:15 دقیقه به روستای وارنگه رود رسیدیم

سرپرست برنامه آقای داود رضایی

همنوردان برنامه: آقایان داود رضایی و فرشاد پولادی

گزارش و عکس از آقای فرشاد پولادی

قله سرخاب از جمله قلل فنی البرز مرکزی می باشد که صعود آن دشوار است ،این قله در غرب قله آزاد کوه بوده و در منطقه حفاظت شده وارنگه رود قراردارد.

در روز چهار شنبه با اقای رضایی تصمیم به صعود قله سرخ آب گرفتیم. صبح روز پنج شنبه ساعت پنج صبح از اسلام شهر به سمت وارنگه رود حرکت کردیم و ساعت 7:20 دقیقه بعد از پارک ماشین در وارنگه رود و آماده شدن به سمت قله به راه افتادیم از داخل دره به سمت شرق حرکت کرده و ساعت 8 به دوراهی رسیدم. آنجا بعد از استراحت کوتاهی به سمت شکاربانی حرکت کردیم.

ساعت 9:50 دقیقه به شکاربانی رسیدیم از شکاربانی دره سمت راست را ادامه داده و بعد به سمت یال غربی حرکت کردیم تا در بالای یال غربی به ابتدای تیغه های قله سرخ آب شرقی رسیدیم از آنجا بعد از گذر از چند تیغه کوچک به دره ای رسیدیم که آن سمت دره دیواره ای با ارتفاع تقریبی 150 متردیده می شد که یا باید از دره فرود می رفتیم و در ان سمت دره از دیواره بالا می رفتیم و یا اینکه دره را تا انتهای دیواره پایین رفته و دیواره را دورمی زدیم که ما دره را پایین رفته و درآن طرف دره از میان شکافی از دیواره بالا رفتیم، بعد از عبور از دیواره از کناره تیغه مسیر را ادامه دادیم تا به قله سرخ آب شرقی رسیدیم و از آنجا خط راس را ادامه دادیم تا در ساعت 13:40 دقیقه به قله سرخ آب رسیدیم

فرود

بعد از کمی استراحت به طرف دره غربی فرود رفته و از داخل دره شن اسکی را پایین آمدیم. داخل دره دارای شن اسکی های متعدد میباشد اما به دلیل شن کم که دردره وجود دارد باعث سر خوردن میشود و فرود از آن را سخت میکند ، دره را ادامه دادیم تاپایین تر از شکاربانی به مسیر پاکوب رسیدیم در ساعت 17:15 دقیقه به روستای وارنگه رود رسیدیم

سرپرست برنامه آقای داود رضایی

همنوردان برنامه: آقایان داود رضایی و فرشاد پولادی

گزارش و عکس از آقای فرشاد پولادی

فروش این محصول به پایان رسیده است