جستجو
فیلتر ها
بستن

قله فرعی پیارو آبان 92

برنامه: قله فرعی پیارو (تیرکستان) منطقه: اشترانکوه - ازنا لرستان تاریخ اجرای برنامه: 1392/08/22,23 تعداد همنوردان: 6 نفر سرپرست: آقای حسن صحرایی

QR-Code

اشترانكوه رشته كوهي است كه در 5 كيلومتري جنوب ازنا واقع شده است. بلندترين قله اين رشته كوه، سنبران 4150 متر ارتفاع دارد. اين رشته كوه سرچشمه يكي از شاخه‌هاي رود دز به ‌نام ماربره است كه در دوره كوهزايي جديد ايجاد شده است. به گفته زمين‌شناسان اين رشته كوه از جمله كوه‌هاي جوان مي‌باشد كه در 30 ميليون سال پيش ايجاد شده است. اين رشته‌كوه حدود 14 قله اصلي دارد كه با صعود هر كدام از آنها و رسيدن به قله منظره‌اي بسيار زيبا از درياچه گهر مي‌توان ديد. براي صعود قلل رشته اشترانكوه عمدتا سه مبدا صعود وجود دارد: روستاي تيون براي قله‌هاي گل‌گل، گل‌ريزان، گل‌گهر، سنبران و ميرزايي. روستاي دره تخت براي صعود قله‌هاي فيالستون، لگه، پيارو، دره‌تخت و مهرجمال و روستاي كمندان براي صعود قله‌هاي كل‌جنون، شاه‌تخت، ازنادر، پيارو كمندان. قله پيارو كمندان كه قصد صعود زمستاني آنرا داريم، در جنوب‌غربي روستاي كمندان واقع شده است. پيارو قله‌اي است دور از دسترس كه براي صعود آن بايد تيغه‌هاي سنگي بسياري را پشت سر گذاشت و داراي فراز و فرود‌هاي بسياري‌است.

همنوردان این برنامه آقایان حسن صحرایی (سرپرست)، داود رضایی، امیر آرزه، احمد آرزه، نیما مالمیر و علی غریبی بودند.

بعد از رسیدن به ازنا واقع در استان لرستان، به علت ریزش برف یک روز برنامه عقب افتاد و گروه تنها موفق شد تا قله فرعی پیارو به نام تیرکستان در ارتفاع 3750 متری صعود کند.

اشترانكوه رشته كوهي است كه در 5 كيلومتري جنوب ازنا واقع شده است. بلندترين قله اين رشته كوه، سنبران 4150 متر ارتفاع دارد. اين رشته كوه سرچشمه يكي از شاخه‌هاي رود دز به ‌نام ماربره است كه در دوره كوهزايي جديد ايجاد شده است. به گفته زمين‌شناسان اين رشته كوه از جمله كوه‌هاي جوان مي‌باشد كه در 30 ميليون سال پيش ايجاد شده است. اين رشته‌كوه حدود 14 قله اصلي دارد كه با صعود هر كدام از آنها و رسيدن به قله منظره‌اي بسيار زيبا از درياچه گهر مي‌توان ديد. براي صعود قلل رشته اشترانكوه عمدتا سه مبدا صعود وجود دارد: روستاي تيون براي قله‌هاي گل‌گل، گل‌ريزان، گل‌گهر، سنبران و ميرزايي. روستاي دره تخت براي صعود قله‌هاي فيالستون، لگه، پيارو، دره‌تخت و مهرجمال و روستاي كمندان براي صعود قله‌هاي كل‌جنون، شاه‌تخت، ازنادر، پيارو كمندان. قله پيارو كمندان كه قصد صعود زمستاني آنرا داريم، در جنوب‌غربي روستاي كمندان واقع شده است. پيارو قله‌اي است دور از دسترس كه براي صعود آن بايد تيغه‌هاي سنگي بسياري را پشت سر گذاشت و داراي فراز و فرود‌هاي بسياري‌است.

همنوردان این برنامه آقایان حسن صحرایی (سرپرست)، داود رضایی، امیر آرزه، احمد آرزه، نیما مالمیر و علی غریبی بودند.

بعد از رسیدن به ازنا واقع در استان لرستان، به علت ریزش برف یک روز برنامه عقب افتاد و گروه تنها موفق شد تا قله فرعی پیارو به نام تیرکستان در ارتفاع 3750 متری صعود کند.

فروش این محصول به پایان رسیده است